ste tu: Osobnosti

Osobnosti


František Otto Matzenauer sa narodil 16. októbra 1845 v Beňove (okr. Přerov). Študoval vo Viedni a v Trnave, učil v Brezne a Starej Turej. V roku 1872 sa presťahoval do Trnavy. Od roku 1873 bol profesorom na učiteľskom ústave a profesorom hudby na arcibiskupskom gymnáziu v Trnave a súčasne riaditeľom chóru a tajomníkom Spolku sv. Vojtecha. V rokoch 1871 - 1893 bol redaktorom niekoľkých časopisov a publikácií. Zomrel 22. decembra 1901 v Trnave. Organizoval vydávanie výchovnej literatúry pre dospelých i mládež a zostavil niekoľko učebníc pre slovenské národné školy. Prekladal z nemčiny (F. Hoffman) a maďarčiny (M. Jókai, S. Petöfi). Svoje prozaické diela uverejňoval v edícii Lacné čítanie. Z hudobnej literatúry poznáme jeho omše, motetá, cyrilometodovské zbory a i. Po príchode do Trnavy bol najprv organistom v dóme sv. Mikuláša, postupne sa však (po náhlom úmrtí A. Kappa) prepracoval na miesto regenschoriho Cirkevného hudobného spolku. O jeho vynikajúcich organizačných a hudobných schopnostiach svedčí napr. uvedenie Dvořákovho oratória Stabat mater v roku 1887 s Cirkevným hudobným spolkom v dóme sv. Mikuláša.

Vojtech Matzenauer sa narodil 6. februára 1882 v Trnave. Gymnázium absolvoval v Trnave, hudobné vzdelanie získal od svojho otca. Od roku 1902 bol regenschorim v dóme sv. Mikuláša. Vydal Duchovný spevník katolícky s rituálom. Zomrel 23. októbra 1923 v Bratislave.

M. S. TrnavskýMikuláš Schneider-Trnavský sa narodil 24. mája 1881 v Trnave. Prvým učiteľom hudby mu bol F. O. Matzenauer. Prvé skladateľské pokusy robil so spolužiakom z trnavského gymnázia Zoltánom Kodalyom, s ktorým v roku 1900 odišiel študovať na konzervatórium do Budapešti. Po jednom roku prešiel na konzervatórium do Viedne študovať hru na organe, klavíri a kompozíciu. V roku 1903 pokračoval v štúdiu na konzervatóriu v Prahe, ktoré dokončil v roku 1905. Po návrate z koncertnej cesty do Paríža a Berlína sa v roku 1909 vrátil do rodnej Trnavy, kde sa natrvalo usadil. Zomrel 28. mája 1958 v Bratislave.Jeho celoživotné hudobné dielo je možné rozdeliť na tri žánrové oblasti. Zo svetskej hudby je treba spomenúť skladbu Dumka a tanec, symfonickú báseň Pribinov sľub, operetu Bellarosa, symfóniu Spomienková a Slovenskú suitu.Druhou oblasťou je tvorba piesní. V tejto oblasti dosiahol vari najväčšie uznanie slovenského národa, ktorý sa tak stotožnil s jeho tvorbou, že mnohé z jeho piesní pokladá za ľudové piesne (Ružičky, Keby som bol vtáčkom a. i.) Treťou oblasťou je komponovanie cirkevnej hudby. V prvom rade je potrebné uviesť, že je tvorcom Jednotného katolíckeho spevníka (1937), do ktorého zaradil aj viac ako dvesto vlastných piesní. Toto dielo ako súčasť liturgie je dodnes používané.

Július Nagy sa narodil 11. júla 1908 v Trnave, konzervatórium absolvoval v Bratislave. V tejto funkcii, väčšinu času pod vedením M. Schneidra-Trnavského pôsobil 57 rokov. Za tento dlhý čas bol súčasne korepetítorom, archivárom a všestranným pomocníkom. Neúnavne pracoval a svoje povinností si plnil dôsledne i napriek tomu, že v posledných rokoch života chorľavel. Zomrel 6. mája 1984 v Trnave.

 
 
 
 

 

 

Daniel Bulla sa narodil 12. februára 1909 vo Valči (okres Martin). Po štúdiách v Košiciach nastúpil ako učiteľ v Zavari (okr. Trnava). Neskôr pôsobil v Trnave a v Cíferi (okr. Trnava), kde bol v rokoch 1935-1951 riaditeľom základnej školy. V Cíferi založil a dirigoval Cíferský spevácky zbor. Za pedagogické výsledky a osvetovú činnosť dostal v roku 1949 národnú cenu za ľudovýchovu.V chrámovom zbore pôsobil v rokoch 1932-1935 ako tenorista. Do zboru sa vrátil v roku 1952 a v roku 1954 bol vymenovaný za regenschoriho. Jeho zásluhou boli vyhotovené kópie prakticky celého cirkevného hudobného diela M. Schneidra-Trnavského, pretože originály boli prevzaté do štátneho archívu. V roku 1980 sa vedenia chóru kvôli vysokému veku a zdravotným problémom vzdal. Zomrel 20. januára 1986 v Trnave.

  

 

Doc. Ing. Fedor Svatý CSc., narodený 1. 10. 1929 v Trnave, absolvent Fakulty architektúry a pozemného stavebníctva SVŠT v Bratislave. V rokoch 1952-1962 pôsobil ako projektant a statik. Od roku 1962 je profesorom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Hru na klavír študoval súkromne u koncertného majstra Františka Kontscha. V zbore účinkoval už za života M. Schneidera - Trnavského ako spevák - basista a príležitostne aj dirigoval. Od roku 1985 do roku 1995 pôsobil ako organista (po smrti J. Nagya) a od roku 1993 aj ako umelecký vedúci chóru a podstatným spôsobom ovplyvnil umeleckú úroveň telesa. Svoje účinkovanie v spolku ukončil 9. 7. 1995.

  

 

 

Ladislav VymazalLadislav Vymazal sa narodil 30. septembra 1935 v Trnave. V roku 1955 absolvoval Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Bratislave. Až do odchodu do dôchodku pracoval v rôznych funkciách v rezorte telekomunikácií v Bratislave a Trnave. Základné hudobné vzdelanie získal absolvovaním Hudobnej školy v Trnave v hre na husle. Od roku 1949 účinkoval v spolku ako huslista, violista a príležitostne aj ako spevák. Jeho umelecký rast bol formovaný vplyvom M. Schneidra-Trnavského. V roku 1980 prevzal dirigentskú taktovku od Daniela Bullu a stal sa regenschorim. Pri obnovení spolkovej činnosti bol zvolený za tajomníka spolku.

  

 

 

 

Jozef KudriJozef Kudri sa narodil 26.októbra 1936 v Trnave. Je priamym žiakom majstra Mikuláša Schneidra - Trnavského a vždy bol nadšeným nositeľom a šíriteľom hudobného odkazu " dómskeho" regenschóriho. Už v mladosti bol činný v hudobných telesách nielen vážnej ale i populárnej hudby. Absolvoval Štátne konzervatórium v Bratislave a bol členom Vojenského umeleckého súboru. Od roku 1959 pôsobil ako pedagóg na Základnej umeleckej škole v Trnave. V spolku účinkoval od roku 1949 ako huslista, neskôr ako violista a hráč na kontrabas. Ako dirigent stál aj pri vzniku Trnavského komorného orchestra.V roku 1997 naštudoval a dirigoval diela Mikuláša Schneidera - Trnavského, ktoré boli v spolupráci Cirkevného hudobného spolku a Trnavského komorného orchestra nahraté na CD-nosič. Bol to veľmi dobrý, priateľský človek a všestranný hudobník. Zomrel po ťažkej chorobe 21. 5. 2007. Za všetko, čo pre hudobný spolok urobil, mu patrí naša vďaka.