ste tu: Jubilejný rok 2013

Jubilejný rok 2013


Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša v Trnave si pripomína 180. výročie svojho založenia.

 

Je to úctyhodná tradícia nastaršieho činného hudobného telesa na Slovensku. Pocity, ktoré má každý z nás pri zamyslení sa nad týmto  výročím snáď najlepšie vystihujú slová JUDr. Jozefa Opatovského, ktoré vyslovil v rámci komentára pri príležitosti Slávnostného koncertu k tomuto výročiu, ktorý sa konal dňa 20.10.2013 v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Preto som si dovolil si tento komentár tu odcitovať:

 

180 rokov z pohľadu večnosti je iba malým zrnkom púštnych diaľav. V ľudských očiach tento časový úsek predstavuje život niekoľkých generácií.  Bolo by zaujímavé nazrieť do roku 1833, kedy sa rodili základy nášho spolku, ale i pred tento rok,  pretože počiatky cirkevnej hudby v Bazilike sv. Mikuláša majú svoje korene ešte v hlbšej historickej časovosti. Známa je skutočnosť, že už od roku 1510 máme prvé zmienky o 12-člennom zbore.
 
Často krát sa mi v mysli vynára otázka: „ Koľko členov spolku prekročilo prah dverí chórusu, koľko krát prekonali točité kamenné schody, ktorých je 27, aby vstúpili do majestátneho priestoru pre spevákov a hudobníkov, do magického náručia píšťal kráľovského hudobného nástroja - organu?“
 
Matematickým prepočtom, ak by sme  kroky  jednotlivých členov prekonávajúcich točité schody za obdobie od roku 1833 prepočítali, dostali by sme číslo obsahujúce niekoľko núl. Svedectvom , že týchto ľudí nebolo málo, sú zodraté kamenné stupne jednotlivých schodov. Toto by bolo iba základné štatistické, osobné a materiálne údaje.
 
Z duchovného hľadiska, hlavným zmyslom činnosti členov spolku od jeho vzniku až po dnešné časy, je dôstojná oslava Pána Boha.
 
Väčšina členov spolku , ako speváci tak aj hudobníci, sú amatéri. Na druhej strane je už historickou skutočnosťou , že v našich  radoch vyrástli aj profesionálni speváci a hudobníci. Práve základy svojho umeleckého životného smerovania získavali na doskách nášho chórusu.
 
Z personálneho hľadiska  členstvo spolku je tvorené od najmladšej až po seniorskú generáciu. Členovia pravidelne jeden krát týždenne absolvujú skúšky, aby sa so zodpovednosťou pripravili na pravidelné nedeľné vystúpenie – účinkovanie pri latinských sv. omšiach v Bazilike sv. Mikuláša, prípadne na iné cirkevné a svetské vystúpenia. Vstupom na chórus spevom a hudbou sa členovia snažia dôstojne spoluúčinkovať pri slávení Eucharistie.
 
Milí priaznivci cirkevnej hudby a spevu, dnešným koncertom si chceme pripomenúť a spoločne s Vami osláviť 180. výročie založenia spolku, ktorý od roku 1993 je registrovaný Ministerstvom vnútra SR ako občianske združenie pod názvom: Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša v Trnave.
 
Naše dnešné vystúpenie nech je zároveň poďakovaním za Božiu ochranu, ktorú spolok aj s príhovorom Trnavskej Panny Márie, dostáva od nebeského otca. Dôkazom tejto ochrany je skutočnosť, že spolok nebol nikdy zrušený a bez prerušenia účinkoval i počas tvrého ateistického útlaku v nedávnej minulosti.
 
Za svoju činnosť bol spolok viackrát ocenený. Najviac si členovia spolku vážia Cenu Fra Angelica, ktorá bola spolku udelená Radou konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru, za zásluhy o kresťanské hodnoty v kultúre na Slovensku.
 
 
                                                                                                                                                              JUDr. Jozef Opatovský
 
Okrem tohto jubilea si v tomto roku  pripomíname aj 55. výročie úmrtia dlhoročného regenschóriho spolku, dirigenta a hudobného skladateľa národného umelca Mikuláša Schneidera - Trnavského, ktorý spolok viedol 45 rokov. 
 
Okrem toho sa celý rok 2013 niesol v duchu osláv 775. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta mestu Trnava.
 
 
Tento jubilejný rok sme začali ako sa patrí, Slávnostným novoročným koncertom, ktorý sa uskutočnil v sobotu 5. 1. 2013  v kostole sv. Bartolomeja v Ružindole.
 

Okrem pravidelného účinkovania v rámci liturgie sa spolok  dňa 26.5.2013 predstavil svojím koncertom aj v rámci Kultúrnej jari organizovanej Farským úradom v Zlíne - Malenoviciach. Koncert v Malenoviciach bol pre všetkých členov spolku nevšedným zážitkom. Osobitné poďakovanie patrí pátrovi Mgr. Waldemarovi Griegrovi SVD, ktorý nás pozval a umožnil nám účinkovať na tomto nevšednom podujatí a tiež za jeho otcovské privítanie a starostlivosť počas nášho pobytu v Malenoviciach.

Atmosféru koncertu Vám priblíži niekoľko fotografí v tejto galérii.  

 

 

V rámci Jubilejného roka 2013 Spolok koncertovaj aj v Jaslovských Bohuniciach. Koncert sa uskutočnil 16.6.2013 v kostole sv. Michala v rámci osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o Jaslovských Bohuniciach. V duchu tradície našich koncertov v tejto obci spoluúčinkoval s nami aj miestny detský spevácky zbor Bohunčatá.

 

 

Vrcholom koncertnej sezóny v rámci Jubilejného roka bol Slávnostný koncert 1833 - 2013 ktorý sa konal v našom domácom prostredí Baziliky minor sv. Mikuláša v Trnave dňa 20.10.2013. Koncert mal elektrizujúcu atmosféru a predvedené diela nádherne vyzneli v úžasnej akustike tohto chrámu.

 

Zavŕšením Jubilejného roka 2013 bolo Slávnostné zasadnutie Valného zhromaždenia Spolku pri príležitosti 180. výročia jeho založenia dňa 9.11.2013 za prítomnosti najvyšších predstaviteľov mesta a cirkvi, primátora mesta Trnava Ing. Vladimíra Butka a J. E. trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha. Valné zhromaždenie sa konalo v priestoroch Arcibiskupského úradu v Trnave a v zmysle stanov spolku boli počas tohto zhromaždenia do funkcie uvedení čestný predseda, dekan farnosti Trnava-mesto  prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD. a protektor spolku, ktorým je J.E. trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.

 

So záujmom sme si počas zasadnutia vypočuli prednášku bývalej členky spolku a  muzikologičky PhDr. Edity Bugalovej, PhD., ktorá bola venovaná hudobnej histórii Trnavy a okolnostiam, ktoré viedli k založeniu spolku a ďaľším zaujímavostiam z obdobia existencie spolku.

 

Na záver zasadnutia boli vyznamenaní mladší čenovia spolku pamätnou medailou a diplomom za aktívnu účasť na šírení
a propagácii sakrálnej hudby a spevu.

 

Prekvapenie však prišlo zo strany  Arcibiskupského úradu v Trnave. Dňa 17. 11. 2013, na večernej svätej omši v rámci Trnavskej Noveny 2013, J. E. trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch ocenil viacero osôb a spoločenstiev Cenou sv. Alžbety. Pri príležitosti 180. výročia založenia Rímsko katolíckeho cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša v Trnave bol aj Spolok medzi ocenenými. 

  

 

Za úspešný Jubilejný rok 2013 sa chceme poďakovať všetkým našim priaznivcom a podporovateľom, ako i rodinám našich členov, že tolerujú túto nevšednú záľubu svojich blízkych.

 Najväčšia vďaka patrí však všetkým menovaným a nemenovaným členom, ktorý po celých 180. rokov svojou umeleckou aktivitou pomáhali rozvíjať a zachovávať tradíciu Cirkevného hudobného spolku. 
 Osobitné poďakovanie patrí prípravnému výboru a všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a dôstojnom priebehu osláv 180. výročia založenia Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku svätého Mikuláša v Trnave.