ste tu: Sté výročie narodenia Daniela Bullu

Sté výročie narodenia Daniela Bullu


Narodil sa 12. februára 1909 vo Valči okres Martin. Po absolvovaní základného vzdelania a preparandie v Košiciach nastúpil v roku 1927 na prvé učiteľské miesto v Zavare pri Trnave. Jeho ďalšie pedagogické pôsobenie bolo na Ľudovej chlapčenskej škole v Trnave, kde založil a viedol Detský spevácky zbor. Tu ako mladý učiteľ úspešne pôsobil od roku 1932. V roku 1935 sa stal riaditeľom Ľudovej školy v Cíferi, kde založil Cíferský spevácky zbor, ktorý súčasne aj dirigoval. Za dosiahnuté výborné výsledky mu bola v roku 1949 udelená Národná cena za ľudovýchovu.

Po odchode z Cífera v roku 1951 bol vymenovaný za riaditeľa Strednej školy v Trnave pod mestskou vežou a zároveň začal pracovať v spevokole Bradlan, najskôr ako pomocný dirigent a neskôr ako hlavný dirigent zboru. Túto funkciu úspešne zastával až do roku 1957.

V tomto období založil Učiteľský spevácky zbor v Trnave, v ktorom bol tiež dirigentom. Pôsobil ako spevák v tenorovej skupine Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku pri Dome sv. Mikuláša a od roku 1953 bol občas poverený dirigovaním zboru. Po odstúpení Mikuláša Schneidera -Trnavského z funkcie regenschoriho bol v roku 1954 poverený vedením chóru natrvalo. V zbore pracoval neúnavne, svoje povinnosti regenschoriho si plnil dôsledne, s plnou zodpovednosťou. V tomto období sa veľmi zaslúžil o dopĺňanie notového archívu, hlavne však partitúr z diela Mikuláša Schneidera Trnavského, ktoré písal ako náhradu za partitúry zobraté do Múzea knižnej kultúry v Trnave.

Pre svoj vysoký vek a zo zdravotných dôvodov sa v roku 1980 vzdal vedenia chóru a odstúpil z funkcie regenschoriho. Po nútenom odchode zo školských služieb pracoval v knižnici Spolku sv. Vojtecha až do odchodu do dôchodku.

Daniel Bulla v Trnave aktívne pôsobil tridsaťdva rokov a výsledky svojej plodnej práce odovzdal ako štafetu ďalším generáciám. Zomrel v Trnave 20. januára 1986 a je pochovaný na Novom cintoríne.

Pri oslavách 65. výročia založenia Cíferského speváckeho zboru v roku 2000 mu Obecné zastupiteľstvo v Cíferi udelilo najvyššie obecné vyznamenanie Čestný občan obce Cífer - in memoriam. V tom istom roku mu Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na návrh Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša schválilo udelenie Ceny mesta Trnava in memoriam za organizovanie hudobného života a tvorivú dirigentskú činnost v Trnave.

Ladislav VYMAZAL, regenschori