ste tu: V záverečnom koncerte 24. CHJ standing ovations...

V záverečnom koncerte 24. CHJ standing ovations...


 V nedel'u 26. apríla sa v kostole sv. Michala v Cíferi prehupla Cíferská hudobná jar do jej druhej polovice. Koncert bol venovaný  170. výročiu smrti cíferského farára Jozefa Kubányiho, člena Slovenského učeného tovaríšstva a náboženského spisovateľa, ktorý v  Ciferi pôsobil v rokoch 1799-1839 a aj je tu pochovaný.

Preto v jeho úvode predseda Spolku priateľov hudby MUDr. Viliam Hafner pripomenul významné skutočnosti z jeho života a jeho prínos pre náboženský život a slovenskú kultúru vôbec, pre cíferskú farnosť zvlášť. V roku 1813 napísal  
venovaný opis Cífera a jeho obyvatel'ov, v roku 1827 postavil novú školu a do Cífera priniesol v rukopise prvý preklad Svätého pisma (Nový a Starý zákon), napísaný v predbernolákovskej sIovenčine.
 

Na koncerte sa predstavili mladé talentované interpretky - Daniela Belancová (organ), Jarmila Šteigerová (flauta, klarinet, saxofón) a Martina Gelenekyová (soprán).  
Daniela Belancová, doktorantka na VŠMU v triede doc. Imricha Szaboa, sprevádzala účinkujúcich vo všetkých skladbách a sólovo sa predstavila tromi skladbami: Georg Muffat - Toccata secunda, John Stanley - Voluntary IX op.7 a v závere J. S. Bach - Prelúdium a fúga a-mol.
 

Jarmila Šteigerová excelovala na zobcovej flaute v skladbách Antona Heberleho - Concertino G-dur a v Sonáte I G. Fr. Telemanna, na klarinete v Koncerte A-dur pre klarinet a orchester - 2, časť, na saxofóne v známej Ave Mária Fr. Schuberta. Nádherný sopránový hlas Marianny Gelenekyovej sme mohli obdivovať v skladbách Caro mio ben Giussepe Giordani, G. Fr. Händla Susse stille - koncertná ária č. 4, okrem organa aj s klarinetom v modernej, technicky náročnej Ave Maria od Víťazoslava Kubičku, či známom Panis Angelicus od C. Francka. Vynikajúce výkony všetkých troch interpretiek nadchli prítomných poslucháčov, ktorí ich odmenili dlhotrvajúcim potleskom. 

  Nedeľa 10. mája bola nielen Dňom matiek, ale aj dňom záverečného koncertu 24. ročníka Cíferskej hudobnej jari. V chrámovom koncerte, ktorý bol venovaný storočnici Daniela Bullu, bývalého riaditel'a Rímskokatolíckej ľudovej školy v Cíferi, organistu a zakladatel'a Cíferského speváckeho zboru a čestného občana obce Cífer in memoriam.

Pod taktovkou Ladislava Vymazala sa predstavilo najstaršíe cirkevné hudobné teleso - Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša v Trnave, ktorý vlani oslávíl 175. výročie založenia (v rokoch 1954 - 80 ho dirigoval Daniel Bulla).   

Sólisti Monika Vanáková (členka opery SND - soprán), Stanislav Sliva (tenor), hosť Marián Bulla (bas) a  Peter Vymazal (organista) predniesli tieto skladby: Ignaz Reimann - Iam sol recedit, Nicolo Est - Missa in B s časťami Kyrie, Gloria, Sanctus,  Benedictus, Agnus Dei.

V d'alšej časti zazneli skladby: G. Fr. Händel - Domíne in te speravi, Dmitrij Bortňanskij - Tebe pojem a v závere  
skladby M. Schneidera-Trnavského - In monte Olivetti, Terra tremuit, Ó Mária bolestivá a Bože čos' ráčil. 

Vynikajúce výkony zboru, orchestra a sólístov odmeňovali  početní poslucháči po každej skladbe búrlívým, lhotrvajúcim
potleskom, ktorý v závere vyústil  do standing ovations. Medzi nadšene aplaudujúcimi návštevníkmi boli všetci rodinní príslušnici  Daniela Bulu. Vyslúžili si zato prídavok - Ecce sacerdos magnus od M. Schneidra-Trnavského.  

Retrospektivnym pohl'adom sa ešte vrátime k zhodnoteniu 24. ročníka Ciferskej hudobnej jari, ale už teraz si odpustíme poznámku k návštevnosti. Tá bola vynikajúca a môžu nám ju závidieť aj mnohé mestá. Avšak stále absentujú tí, čo majú rozhodovať o mnohých závažných otázkach v oblasti kultúry - poslanci, členovia kultúmej komísie, školskej rady a  
d'alší. Keby boli prišli na záverečný koncert, boli by sa dozvedeli o osobnosti Daniela Bullu oveľa viac ako vedeli, resp. nevedeli. Alebo neprišli pre zlé svedomie?

                                                                                               MUDr. Viliam Hafner, predseda SPH pri OcU v Cíferi

                                                                                               uverejnené v Cíferpress. máj 2009