ste tu: Mikuláš Schneider-Trnavský

Mikuláš Schneider-Trnavský


M. S. TrnavskýMikuláš Schneider-Trnavský sa narodil 24. mája 1881 v Trnave. Prvým učiteľom hudby mu bol F. O. Matzenauer. Prvé skladateľské pokusy robil so spolužiakom z trnavského gymnázia Zoltánom Kodalyom, s ktorým v roku 1900 odišiel študovať na konzervatórium do Budapešti. Po jednom roku prešiel na konzervatórium do Viedne študovať hru na organe, klavíri a kompozíciu. V roku 1903 pokračoval v štúdiu na konzervatóriu v Prahe, ktoré dokončil v roku 1905. Po návrate z koncertnej cesty do Paríža a Berlína sa v roku 1909 vrátil do rodnej Trnavy, kde sa natrvalo usadil. Zomrel 28. mája 1958 v Bratislave.Jeho celoživotné hudobné dielo je možné rozdeliť na tri žánrové oblasti. Zo svetskej hudby je treba spomenúť skladbu Dumka a tanec, symfonickú báseň Pribinov sľub, operetu Bellarosa, symfóniu Spomienková a Slovenskú suitu.Druhou oblasťou je tvorba piesní. V tejto oblasti dosiahol vari najväčšie uznanie slovenského národa, ktorý sa tak stotožnil s jeho tvorbou, že mnohé z jeho piesní pokladá za ľudové piesne (Ružičky, Keby som bol vtáčkom a. i.) Treťou oblasťou je komponovanie cirkevnej hudby. V prvom rade je potrebné uviesť, že je tvorcom Jednotného katolíckeho spevníka (1937), do ktorého zaradil aj viac ako dvesto vlastných piesní. Toto dielo ako súčasť liturgie je dodnes používané.

naspäť